# mget 批量查询 API

# 批量查询的好处

就是一条一条的查询,比如说要查询 100条 数据,那么就要发送 100次 网络请求,这个开销还是很大的

如果进行批量查询的话,查询 100条 数据,就只要发送 1次 网络请求,网络请求的性能开销缩减 100倍

# 不同 index 下

GET /_mget
{
  "docs" : [
   {
     "_index" : "test_index",
     "_type" : "test_type",
     "_id" :  10
   },
   {
     "_index" : "test_index",
     "_type" : "test_type",
     "_id" :  11
   }
  ]
}

------ 响应

{
 "docs": [
  {
   "_index": "test_index",
   "_type": "test_type",
   "_id": "10",
   "_version": 2,
   "found": true,
   "_source": {
    "test_field1": "test1",
    "test_field2": "updated test2"
   }
  },
  {
   "_index": "test_index",
   "_type": "test_type",
   "_id": "11",
   "_version": 3,
   "found": true,
   "_source": {
    "num": 2,
    "tags": []
   }
  }
 ]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

# 是同一个 index 下

GET /test_index/_mget
{
  "docs" : [
   {
     "_type" : "test_type",
     "_id" :  10
   },
   {
     "_type" : "test_type",
     "_id" :  11
   }
  ]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

这里可以看出来了,在 api url 中是公共的,那么相同 type 下就可以这样写

GET /test_index/test_type/_mget
{
  "docs" : [
   {
     "_id" :  10
   },
   {
     "_id" :  11
   }
  ]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

但是这个可以简化成

GET /test_index/test_type/_mget
{
  "ids":[10,11]
}
1
2
3
4

# mget 的重要性

可以说 mget 是很重要的,一般来说,在进行查询的时候,如果一次性要查询多条数据的话,那么一定要用 batch批量操作的 api

尽可能减少网络开销次数,可能可以将性能提升数倍,甚至数十倍,非常非常之重要